c. Riera de Sant Vicenç, nº 317488 Cadaqués, Girona, Espanya

Avís LegalAVÍS
LEGALAmb la finalitat d'acomplir a l’article 10
de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:


Denominació
Social:
HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
Domicili
Social: C.Riera sant vicenç, 3, 17488 Cadaqués, (Girona) NIF:
B55214506


Telèfon:
972159091E-Mail:
info@hostalmarinacadaques.com
Lloc Web:
www.hostalmarinacadaques.com


Dades
Registrals: Protocol 1739 de 25-09-2014 .


Aquesta societat consta inscrita en el
Registre Mercantil de Girona amb les següents dades registrals amb
número d'entrada 1/2014/7807,0, diari 239, asiento 436 tomo 2993,
foli 141, inscripció 1 amb fulla GI-57121

1.-
OBJECTE


HOSTAL MARINA CADAQUÉS, S.L. (en
endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a
disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del
lloc web www.hostalmarinacadaques.com,amb el que pretenem donar
compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis
de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o
LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte
de quines són les condicions d’ús del lloc web.


A través de la Web, HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
facilita als
usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i
continguts posats a disposició a través de la web.


Tota persona que accedeixi en aquesta web
assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica
l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol
altra disposició legal que sigui d’aplicació.


Com a usuaris, han de llegir atentament aquest
Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs
aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el
dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer
en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en
coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la
publicació en la pàgina web del prestador.


 1. CONDICIONS
  D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.
  1. Caràcter
   gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
té caràcter
gratuït per a tots els usuaris. Malgrat això, alguns dels serveis
subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al
pagament d’un preu determinat a les condicions generals de
contractació.  1. Registre
   d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels
serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
Tot i això,
HOSTAL MARINA CADAQUÉS,
S.L.
condiciona l’ús d’alguns
dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre
d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament
indicada en la pròpia secció del servei.  1. Veracitat
   de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha
de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat
de les dades comunicades a través dels formularis per a la
subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de
Al’uvíssuleagrai
lmantenir
tota la informació facilitada a
HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
permanentment
1
actualitzada de forma que respongui, en cada
moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic
responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i
dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.  1. Menors
   d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat
han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors
o representants legals, responsables últims de tots els actes
realitzats pels menors al seu càrrec.
La
responsabilitat en la determinació de
continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a
aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per
internet, s’hauran d’establir en els
seus
ordinadors mecanismes, en particular
programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar elscontinguts disponibles i, encara que no siguin
infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i
restringir els materials als quals poden accedir els menors.  1. Obligació
   de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de
conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral
i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà
d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides,
lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma
puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la
normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i
tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic
del prestador.


En particular, i a títol indicatiu però no
exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar
a disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges,
gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions,
software i, en general, qualsevol classe de material que:


 1. sigui
  contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les
  llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats
  internacionals i altres normes vigents;


 2. indueixi,
  inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries,
  violentes o, en
  general,
  contràries a la
  llei, a la moral i a l’ordre públic;


 3. indueixi,
  inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris
  per raó de sexe, raça,
  religió,
  creences, edat o
  condició;


 4. sigui
  contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a
  la pròpia imatge de les persones;


 5. de
  qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de
  tercers; i


 6. constitueixi
  publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.


3.-
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de
responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre
lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o
introduïda per un tercer aliè.


Aquesta web ha estat revisada i provada perquè
funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte
funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el
prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats
errors de programació, o que succeeixin causes de força major,
catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin
impossible l’accés a la pàgina web.


HOSTAL MARINA CADAQUÉS, S.L. no
atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i
perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació
de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de
la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus,
programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit,
negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions
d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i
disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels
usuaris del nostre lloc web.


El prestador no es fa responsable de cap manera
dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la
present pàgina web.4.- COOKIES


El lloc web del prestador pot utilitzar cookies
(petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador
de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades
funcions que són considerades imprescindibles pel bon funcionament i
visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas,
caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la
navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió
de
l’usuari. En cap cas s’utilitzaran
les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a
més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS
(LINKS)


Des del lloc web és possible que es
redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del web no
podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers,
HOSTAL MARINA CADAQUÉS, S.L. no
assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.
En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada
immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la
legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic,
procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquestes
webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut
en qüestió.


El prestador no es responsabilitza de la
informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes
socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar
continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No
obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la
LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris,
autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en
la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells
continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional,
internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En
cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que
pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho
notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ
DE DADES PERSONALS


El prestador està profundament compromès amb
el compliment de la normativa de protecció de dades personals i
garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així
com la implementació de les mesures de seguretat disposades al
Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de
protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política
de Privacitat.


 1. XARXES
  SOCIALSL'informem que HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
pot estar
present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris
inclouen en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les
xarxes socials (i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió
a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per
les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés
i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per
l’usuari.
HOSTAL MARINA CADAQUÉS,
S.L.
tractarà les seves dades amb
la finalitat d'informar-lo de les activitats, productes o serveis del
prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a
qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials
permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de
privacitat.

Queda
prohibida la publicació de continguts:


 • Que
  siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional,
  comunitària o internacional o que realitzin activitats
  presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona
  fe.


 • Que
  atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la
  cortesia en la xarxa, molestin
  o
  puguin generar
  opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general
  qualsevol siguin els continguts que
  HOSTAL
  MARINA CADAQUÉS, S.L.
  consideri
  no
  apropiats.


 • I
  en general que contravinguin els principis de legalitat,
  responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de
  menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida
  privada, la protecció del

  consumidor
i els drets de propietat intel·lectual i
industrial.


Així mateix, HOSTAL
MARINA CADAQUÉS, S.L.
es reserva la
potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa
social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.


 1. PROPIETAT
  INTEL·LECTUAL I INDUSTRIALEl lloc web, inclòs a títol enunciatiu però
no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements
necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos,
fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que
fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per
part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial.


Independentment de la finalitat per la qual van
ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i
comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia
per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per
part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets
de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.


Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques
alienes al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els
responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer
respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb
l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.


El prestador reconeix a favor dels seus
titulars els corresponents drets de propietat industrial i
intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web,
de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre
els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per
part del mateix.


Per a realitzar qualsevol tipus d’observació
respecte a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels
continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
a dalt informat.

9.-
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de les controvèrsies o
qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les
activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la
legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts,
sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.